top of page

Privātuma politika

Videonovērošanas veikšana

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Lāde”, adrese: Airītes iela 8, Liepāja, LV-3407, tālrunis: 63480021, elektroniskā pasta adrese: peugeot@e-liepaja.lv.

Personas datu apstrādes mērķis – Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Datu apstrādes ietvaros tiek veikta videonovērošana, kuras rezultātā tiks apstrādāts Jūsu vizuālais izskats un darbības, kuras veiksiet videonovērošanas zonā. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunktu.

Personas datu iespējamie saņēmēji – SIA “Lāde” atbildīgie darbinieki par videonovērošanu, tiesībaizsardzības iestādes un citas iestādes, kurām ir tiesiska pamata iegūt Jūsu personas datus, SIA “Lāde” apstrādātājs, kurš sniedz pakalpojumu videonovērošanas sistēmas uzturēšanā.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 14 dienas, izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tik uzglabāti ilgāku laiku.

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

bottom of page